Tượng Thích Ca Mâu Ni Đá Ngọc Bích MTN20

2.299.000

Tượng thích ca đá ngọc bích thiên nhiên

Thoải mái giám định trên toàn quốc

Kích thước: 50*30 mm

VNJ mài chế tác trực tiếp

Chất liệu

Màu Sắc

khac rong