Đá Ngọc Đế Quang Thiên Nhiên Mài Cabochon VJD1

3.000.000

Chất liệu

khac rong