Tượng Thích Ca Mâu Ni Ngọc Đá Ngọc Bích MTN17

2.299.000

Tượng thích ca đá ngọc bích thiên nhiên đã được giám định

Kích thước: 53*30 mm

VNJ mài chế tác trực tiếp

Mua ngay
Chất liệu

Màu Sắc