1. Jadeite – more than $3 million per carat

2. Red Diamonds – $2 million to 2.5 million per carat

3. Serendibite – $1.8 million to 2 million per carat

4. Blue Garnet – $1.5 million per carat

5.Grandidierite – $100,000 per carat

6. Painite – $50,000 – 60,000 per carat

7. Musgravite – $35,000 per carat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *